• Квітень 21, 2016

Методична робота

 

Додаток до презентації

«Модель впровадження інноваційних

 технологій при підготовці

робітників будівельних професій»

Педагогічні та організаційно – методичні аспекти впровадження     інноваційних технологій навчання у підготовку учнів  ПТНЗ за професіями будівельного профілю

        В умовах впровадження ринкових відносин в економіці країни інтенсивно формується ринок праці. Вимоги роботодавців до рівня  кваліфікації і професійної компетентності, зокрема  будівельного профілю, значно урізноманітнились.   На сьогоднішній день цінність фахівця будівельного профілю  визначається не за усталеними стереотипами, а головним чином за тим , коли випускник шукає нові рішення , його діяльність набуває творчого характеру, а  для цього потрібно глибоко розуміти  суть технологічних процесів і явищ, що відбуваються в умовах сучасних  будівельних  процесів.

Творча група нашого навчального закладу розробила модель організації підготовки робітників будівельного профілю.

Умовно модель поділяється на три етапи:

І етап:

  • надання профорієнтаційних послуг абітурієнтам;
  • відбір на підготовку;
  • комплектування навчальних груп.

Профорієнтаційна робота з абітурієнтами виступає необхідною умовою для їх подальшої підготовки. Саме наслідки профорієнтації є одним з критеріїв відбору, а також одним з чинників підвищення якості підготовки, що проявляється в активності учнів під час професійної підготовки та працевлаштування.

Очікуванні результати: усвідомлення абітурієнтів себе як суб’єкта ринкових відносин; реальне оцінювання свого рівня конкурентоспроможності; професійне самовизначення; готовність подальшої трудової діяльності.

ІІ етап передбачає ряд організаційно-педагогічних засад, які потрібні для здійснення навчального процесу. Вони повинні виступати, як сукупність дій, що ведуть до створення і удосконалення взаємозв’язків між частинами цілого, і розпочинатися з визначення цілей навчання, тобто передбаченого кінцевого результату діяльності усіх учасників: учнів, роботодавців та училища.

ІІІ етап включає моніторинг якості професійної підготовки та працевлаштування. В результаті моніторингу з’являється можливість проаналізувати ефективність організаційно-педагогічних засад, основним показником яких буде результат працевлаштування відповідно до вимог роботодавців та внесення відповідних коректив.

В даній моделі відслідковується чітка система співпраці з соціальними партнерами, де роботодавець приймає безпосередню участь в проведенні профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл міста, відборі абітурієнтів на підготовку з професій будівельного профілю, коригує зміст професійної підготовки відповідно до сучасних технологій виробництва, проводить стажування педагогічних працівників навчального закладу на виробництві. Бере участь у покращенні матеріально-технічного забезпечення закладу, проводить разом з навчальним закладом моніторинг якості та результатів професійної підготовки випускників.

Для виконання означеного завдання професійно –  технічні навчальні заклади будівельного профілю мають постійно оновлювати зміст підготовки з урахуванням вимог роботодавців, всебічно удосконалювати процес підготовки шляхом осучаснення комплексу навчально – методичного забезпечення з предметів професійно – теоретичної та професійно – технічної підготовки. Важливого значення набуває постійне оновлення змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників будівельного профілю, розробка та впровадження в навчальний процес новітніх підручників та посібників, що сприятиме набуттю та розвитку  професійних компетентностей  учнів  та в подальшому забезпечить успішність професійної діяльності. Йдеться, насамперед, про залучення педагогів до творчої діяльності зі створення підручників та посібників нового покоління, формування у викладачів нових підходів до уроку на засадах системного аналізу та прогнозування результатів підготовки фахівців.

Одним із шляхів підвищення  компетентності кваліфікованих робітників в будівельній галузі є також створення термінологічних продуктів підготовки, які допоможуть учню добре оволодіти мовним «інструментарієм» свого фаху – термінологією та бути готовим до сприйняття і засвоєння нових термінів і понять.  Терміни слід супроводжувати фотозображеннями, схемами та ілюстраціями, що допоможе учням краще засвоїти нову інформацію.

Сучасні учні – це діти нового інформаційного суспільства,  тому доцільним є використання в процесі підготовки навчальних презентацій. Це дає змогу наочно представити основні моменти теми, а також навчальних відеороликів. Відзняті відеоролики нових технологій сучасного будівництва значно покращують рівень засвоєння вивченої теми, адже ні для кого не секрет, що матеріально – технічна база професійно – технічних навчальних закладів бажає бути кращою.

Викладачі спецтехнології та майстри виробничого навчання широко використовують на уроках інноваційні технології (власні та учнівські проекти та  презентації: «Енергетична система України», «Зварювальний трансформатор», «Вироблення та використання електричної енергії», «Електромагнітні пристрої», «Електрисчні апарати», «Мурування з керамічних каменів» («poroterm»), «Монтаж гіпсокартонних перегородок». Завдяки впровадженню в процес підготовки   електронних презентацій, відеоматеріалів учні матимуть можливість якісно оволодіти професійними комптентностями , що в подальшому убезпечить від можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які можуть виявлятись при проведенні запланованих для виконання будівельних робіт, а також допоможе при прогнозуванні та упередженні небезпечних ситуацій.

Одним із шляхів вирішення проблеми якісної підготовки кваліфікованих робітників стало проходження виробничої практики на підприємствах ПП «Житлобуд», ПАТ « Червона Зірка», ВАТ «Гідросила», ПП «Кіровоградбуд – дизайн», що дає можливість підприємствам добре і всебічно вивчити учнів, їх професійні якості, відібрати  їх для подальшого працевлаштування. В результаті такої співпраці значно зростає рівень якості знань учнів з професій будівельного профілю та підвищується імідж навчального закладу, що значно допомагає при проведенні профорієнтаційної роботи.

Коли мова йде про якісну підготовку кваліфікованого робітника, варто зазначити, що багато залежить і від комплексу навчально – методичного забезпечення, яке б  відповідало сучасним вимогам.  Так, на вимогу часу, викладачами ДНЗ «ПТУ №8 м. Кіровоград»  було створено  посібники. Викладач Горох О.А. виготовила посібник з електротехніки «Закони постійного струму»,. Викладач з спецтехнології Буша С.В розробила  робочий зошит з друкованою основою з предмету «Технологія кам’яних робіт»,створила електронну версію засобу навчального призначення з тем «Санітарно – технічні роботи»(будівництво), «Технологія кам’яних робіт». Майстер виробничого навчання Нагорний Р.О. створив посібник «Слюсарна справа».  Викладач Суховірська Л.П. виготовила посібник «Ресурсний підхід в електродинаміці» та методичні рекомендації «Ресурсний підхід» щодо викладання фізики та електротехніки в  навчальному закладі. В училищі було прийняте рішення створити електронну версію посібників, які набули  масового застосування в навчальному процесі при підготовці кваліфікованих робітників.  Викладачами розроблено комплекс навчально – контролюючих завдань професійного спрямування у вигляді  комп’ютерної програми, яка застосовується при вихідному тестуванні випускників училища. Вагоме значення в процесі підготовки кваліфікованих робітників належить і матеріально – технічному забезпеченню, яке сприяє покращенню процесу підготовки відповідно до змісту програм.  Одним із шляхів покращення матеріально – технічного забезпечення в навчальному закладі є залучення учнів до виконання творчих робіт, які замінюють письмову атестаційну роботу.

Разом з тим, навчальний заклад постійно бере активну участь у заходах присвячених проблемам оновлення освіти, підвищенню рівня підготовки фахівців у конкурсах професійної майстерності. Традиційною є участь училища в обласному  методичному фестивалі «Ярмарок професій», яка дає можливість удосконалити зміст професійної підготовки з урахуванням галузевих вимог та підвищення рівня професійної компетентності учнів. Участь у Всеукраїнській агровиставці  «АгроЭкспо 2014» дала змогу показати співпрацю роботодавців з навчальним закладом  будівельного профілю.

 

Результатом використання інноваційних технологій при підготовці робітників будівельної галузі є:

– впровадження підготовки кваліфікованих робітників з інтегрованих професій;

– використання бази підприємств для професійного зростання педагогічних працівників;

– використання будівельних майданчиків де учні виконують практичні завдання;

– проходження виробничого навчання на виробництві та виробничої практики;

– залучення до проведення теоретичних та практичних занять осіб з виробництва;

– можливості роботодавця добре і всебічно вивчити учнів, їх професійні якості під час проходження виробничого навчання та виробничої практики, відібрати та працевлаштувати.

Із вищезазначеного можна зробити висновок, що вирішення проблем розвитку трудового потенціалу будівельної галузі, підвищення рівня підготовки можливе лише за умови поліпшення організаційно – педагогічних засад підготовки, зокрема покращення матеріально – технічного забезпечення, осучаснення навчально – методичного комплексу з предметів підготовки та системної співпраці роботодавців з навчальним закладом будівельного профілю.

Результативність методичної роботи державного навчального закладу“Професійно – технічне училище № 8 м. Кіровоград”

Рекомендації щодо написання методичної  розробки

3333333

Система методичної роботи державного навчального закладу «Професійно – технічне училище №8 м. Кіровоград»

 

55555555555555555

Засідання круглого столу

Модель впровадження інноваційних технологій  при підготовці робітників будівельних професій

22222222222